เครื่องทำสุก และ ส่วนพักให้ลดอุณหภูมิ       

 


FDC COOKLINE
Vanguard thermal food processing technology

FDC COOKLINE โดย METALQUIMIA, นวัตกรรมล่าสุดของการทำสุก จนถึงการทำให้แข็ง ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และ อาหารพร้อมรับทานพาสเจอร์ไลซ์ ที่มีขบวนการการผลิตรวมอยู่ในระบบเดียว ,การดำเนินการขึ้นรูป, ทำให้สุก, แช่แข็ง และการทำให้สะลายตัว โดยทั้งหมดนี้เป็นการใช้ระบบอัตโนมัติ แลการนำน้ำร้อนเข้าระบบเพื่อสุก มีระบบ การส่งผ่านความร้อนที่มีประสิทธิภาพ, โดยระบบจะใช้พลังงานน้อยลง และ ทำให้สุก หรือแช่แข็ง อย่างทั่วถึงและสมำ่เสมอ สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ในระดับจุลชีพ รวมไปถึงคุณภาพทางประสาทสัมผัส เครื่องนี้นับได้ว่าเป็นเครื่องที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย ,มีประสิทธิพล , มีความหลากหลาย , มีความกระทัดรัด ,ปลอดภัย สะอาด และ ได้ประสิทธิผลมาก FDC ได้รับการรับรองของเทคโนโลยีแนวหน้า

ADVANTAGES OF THE COOKLINE :ข้อได้เปรียบของ line ผลิต

- สำหรับการทำสุก และการแช่แข็งเนื้อสัตว์
-สำหรับ อาหารพร้อมรับทานพาสเจอร์ไลซ์
-เป็นขบวนการที่กระทัดรัด และรวบรวมการทำให้สุก และ แช่แข็งเข้าด้วยกัน
- มีระบบ moulding และ ระบบ demoulding
- ระบบอัตโนมัติ ในการโหลดของ ช่วยการประหยัดเวลา
- ลดกำลังคน และ ลดปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดคน
- ความปลอดภัย ในเรื่องความสะอาดในระดับจุลภาพ และ คุณภาพผิวสัมผัส
- สามารถขึ้น รูปได้หลายรูปแบบรวมถึงแบบดั้งเดิม
- สามารถผสมผสานรูปหลาย หลายอย่างเข้าด้วยกัน หากต้องการเพื่อกำลังผลิต ก็สามารถรับเปลี่ยนและเพื่อเติมได้ง่าย
- ปรับยัดทั้งพลังงานไฟฟ้า และ นำ้ รวมถึงพลังงาน คน โดยการใช้หุ่นยนต์
-ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานในให้ความร้อน และความคงที่ในการส่งต่อความร้อน

- ใช้ระบบการควบคุมการทำสุก และ แช่แข็ง แบบ on-line

- มีมาตรวัดเพื่อการจัดการการให้ความร้อนในการทำสุก และการ พาสเจอร์ไลซ์
- สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- การเข้าถึงได้ง่ายในการซ้อมบำรุง

- รุ่นต่าง ๆ ออกแบบมารองรับการขยายตัวของ ขบวนการผลิต


 

Forced Diffuse

Thermal Convection (FDC) and Divided Boiler: Considerably increases recirculation velocity and temperature distribution. Minimizes all fluid-dynamic and thermal bottlenecks inside the boiler. Maximizes thermal transfer between the heating agent and the product. Improves efficiency of the cooking and cooling process, resulting in growing productivities (depending on mould type and formats). Provides great thermal regularity throughout the entire boiler, guaranteeing the organoleptic quality and microbiological safety of the finished food product. All of the above add up to a greatly reduced energy cost of the process. Boiler divided in two chambers, indispensable for forced convection operation, which enormously improves thermal and fluid-dynamic homogeneity, eliminating bottlenecks of the heating fluid.

Central Control:Central control computer system with ON-LINE register of the whole technical process parameters (operation variables, thermal parameters, pasteurization values, process graphics, etc.)Programmable cooking/cooling process cycles for each type of product and cooking/cooling cycle. Maximun traceability with recording of all operations performed on the different products. Preventive maintenance assistant and misfunctioning self - diagnose.

Boilers Layout: Allows for modular growth (in-line or face-to-face boilers). Very easy access to all parts and mechanisms, which enormously simplifies maintenance procedures without being detrimental to the integral performance of the equipment. No need for pulleys or elevated platforms. Less floor space required and reduced volume of equipment, tubing, accessories and auxiliary items is needed if compared with traditional systems.

Lateral Loading: Allows for versatility of Moulds (Lateral Loading: Allows for versatility of Moulds ) Allows multidiverse format operation. Increased speed in processes of loading and unloading the boiler - automation. Reduced loading height eliminates the need for pulleys or hoisting equipment. Lateral door with high safety hermetic closure. Easy access to interior components for maintenance, cleaning and sanitation

Loading Robot and Optimized Multimolds: Allows for the loading of different kinds of containers, making the system one of universal use in any branch of the food processing industry. Optional use of Transversal Flow Multimoulds (ConviMold model) with conduits that optimize forced convection, maximize energy efficiency and homogenize thermal regularity.

Direct Steam Feeding and External Accumulation Tanks: Quick achievement of the desired Core Temperature.
100% use of the Steam Energy (Enthalpy),as it is mixed directly with the cooking water by means of injection, eliminating the losses associated with the transfer of steam-water heat in heat exchangers. Individually protected steam nozzle for each chamber (overheating is avoided) . External accumulation tanks for optimum cooking /cooling cycle management.